202

โรงเรียนในสังกัด

More info

35,215

นักเรียน

More info

1,948

ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

More info

78

บุคลากร สพท.

More info

O-NET 3 ปีย้อนหลัง

Donut Chart

Pie Chart

Line Chart

Bar Chart

Stacked Bar Chart